Deutsch Fassung
English version
Česká verze

Projekce

Projekční oddělení zajišťuje zpracování všech stupňů projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně dokumentace výrobní.

Naše projekční činnost zahrnuje oblasti:

 • technologie prostředí staveb
 • technologická zařízení staveb
 • stavební
 • elektro silnoproud a slaboproud
 • systémy řízení technologických procesů

a je rozdělena do následujících profesí (oddělení):

 • strojní
 • stavební
 • elektro
 • SŘTP a MaR

Oddělení strojní

Je základem projekční činnosti firmy. Navrhuje technologii od A po Z, tzn. od fáze basic engineeringu, přes ucelenou technologii až po vytipování dodavatelů strojů a zařízení. Návrh technologie je vždy konzultován s investorem, tak aby vznikající dílo bylo dle jeho představ, funkční, spolehlivé a s co možná největší výrobní kapacitou. Zabývá se rovněž technickou pomocí, která spočívá v určení problematického místa, jeho analýze a návrhem vedoucím k odstranění problému.

Strojní oddělení zajišťuje zejména následující činnosti

 • návrh a výpočet hydraulických dopravních okruhů
 • návrh a výpočet topných soustav
 • návrh a výpočet chladících okruhů
 • chemicko – technologické výpočty a návrhy
 • návrh, výpočet a konstrukce tlakových i netlakových nádob
 • návrh, výpočet a vývoj prototypových zařízení
 • hodnocení rizik
 • zpracování návodů pro obsluhu a další

Oddělení stavební

Stavební oddělení zajišťuje komplexní projekční služby profesí

 • stavební
 • ocelové a železobetonové konstrukce
 • technická zařízení budov
 • ústřední vytápění
 • vzduchotechnika

Projekční činnost stavebního oddělení je zajišťována zejména v oblastech

Průmyslové stavby

 • výrobní a skladovací objekty
 • administrativa a sociální zařízení
 • ocelové a železobetonové konstrukce

Občanské stavby

 • obchod
 • služby
 • bydlení
 • sportoviště apod.

Inženýrské stavby

 • komunikace, parkoviště
 • liniové stavby – kanalizace, vodovody, rozvody tepla apod.

Speciální stavby

 • speciální zakládání staveb
 • ocelové konstrukce technologických zařízení
 • potrubní mosty

Oddělení elektro - silnoproud

Oddělení elektro - silnoproud zajišťuje komplexní projekční služby v profesi elektro. Z hlediska projekční spolupráce na technologických zakázkách a řeší následující oblasti:

 • filozofie napájení - kapacita, stupeň dodávky elektrické energie, zálohování a jeho provedení s ohledem na potřeby technologie
 • motorová elektroinstalace včetně ovládání a regulace frekvenčními měniči
 • instalace umělého osvětlení včetně světelně-technického návrhu a výpočtu osvětlení podle ČSN EN 12464-1
 • uzemnění, ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305, přepětím a účinky statické elektřiny
 • výběr přístrojů a provedení instalace s ohledem na určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3 a prostorů s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par a hořlavých prachů

Oddělení měření a regulace

Oddělení měření a regulace zajišťuje komplexní projekční v následujících etapách:

 • vytváření technologických vazeb v rámci návrhu technologie
 • výběr a specifikace přístrojů polní instrumentace s ohledem na technologická specifika
 • provedení a připojení přístrojů s respektováním stanovených vnějších vlivů (nevýbušnost, jiskrová bezpečnost)
 • určení kapacitních nároků na řídící systém
 • návrh konfigurace a vlastní specifikace řídícího systému, včetně SW - řeší se individuálně dle požadavků a potřeb investora

Nahoru

Copyright © 2009 PRODEZ, a.s. | Created by Xlibris.cz | Valid XHTML 1.0!   Valid CSS!